GDPR

Ochrana osobních údajů


JAK CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE?

Tento dokument přináší informace o Vašich právech, které souvisí se zpracováním Vašich osobních údajů v OCHJ Veronika s.r.o.. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen Obecné nařízení) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v potřebném rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

K Vašim osobním údajům přistupujeme pečlivě a zodpovědně a při jejich zpracování se řídíme platnými předpisy k zajištění jejich ochrany. V organizaci jsou stanovena pravidla, který zaměstnanec může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. Vaše údaje slouží zásadně k výkonu naší činnosti a jen ve výjimečných případech předáváme Vaše osobní údaje mimo OCHJ Veronika s.r.o. a to vždy na základě Vámi uděleného souhlasu anebo nám to ukládá či nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (např. v případě požadavků orgánů činných trestním řízení).

Než nám poskytnete své údaje, doporučujeme Vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli. Pokud Vám nebude něco jasné, obraťte se na nás, rádi Vám cokoliv, týkající se zpracování Vašich osobních údajů týká, vysvětlíme. Jestli nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podniknout určité kroky (viz níže).

Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů v OCHJ Veronika s.r.o. :
Bc. David Rejlek - jednatel
Za Hřištěm 436
507 13 Železnice
Tel.: 605 521 429
E-mail: reditel@charitajicin.cz

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Tel: 234 665 111
Web: www.uoou.cz

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich údajů je OCHJ Veronika s.r.o. , která zpracovává Vaše osobní údaje prostřednictvím svých středisek (sociální služby, dobrovolnické centru) a ekonomického oddělení. Vaše údaje spravuje to středisko, kterého jste klientem, nebo ekonomické oddělení v případě, že máte s OCHJ Veronika s.r.o. uzavřenou smlouvu (např. pracovní, dárcovskou) či jí dáte souhlas se zpracováváním osobních údajů. Pokud jste klientem více středisek, spravuje každé středisko pouze ty údaje, které se týkají jejich služby, které jste klientem. Správce Vaše údaje shromažďuje, disponuje s nimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným níže.

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Zpracování se týká osobních údajů, které od Vás získáváme na základě poskytování sociální služby, pracovněprávního vztahu, smlouvy o dobrovolnické činnosti, dárcovské smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce atd.

Údaje, které o Vás zpracováváme, vycházejí zejména z povahy vztahu, ve kterém s OCHJ Veronika s.r.o. jste. Evidujeme především tyto osobní údaje:

  • adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, státní občanství, pohlaví),
  • kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa),
  • citlivé osobní údaje (tzv. údaje zvláštní kategorie) - tyto údaje od Vás požadujeme pouze, vyžaduje-li to situace (jedná se např. údaje o zdravotním stavu),
  • popis sociální situace - v případě poskytování sociální služby.

Zpracováváme tedy osobní údaje v rozsahu, ve kterém nám byly Vámi poskytnuty, v jakém vznikají za trvání smlouvy anebo v jakém jsme oprávněni či povinni tyto údaje sami zjišťovat na základě právních předpisů či Vašeho souhlasu.

PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE DATA

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel - např. abychom mohli poskytovat danou službu, uzavřít pracovní smlouvu. Povinnost zpracovávat Vaše údaje nám stanoví řada právních předpisů (př. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů; zákon 198/2002 Sb., zákon o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdější předpisů). Některé osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu a vnitřních potřeb (např. sledování Vaší spokojenosti, optimalizace a zvyšování kvality námi poskytovaných služeb aj.). Některé údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (např. Vaše fotky z účasti na námi realizovaných akcích a jejich využití pro propagaci našich služeb, na základě Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše zdravotní data).

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývající ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou jsme povinni/oprávněni ty které údaje uchovávat podle Obecného nařízení a dalších obecně závazných právních předpisů či podmínek projektů, to samé platí, nedojde-li k uzavření smlouvy.

Údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen.

JSTE POVINNI NÁM OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVAT?

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme s Vámi smlouvu uzavřít.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle situace zpracováváme data, které nám sami předáváte nebo které svojí aktivitou sami vytváříte. V případech, kdy je to k dosažení účelu zpracování Vašich údajů nezbytné, doplňujeme tyto údaje o data z dalších zdrojů. Jedná se například o informace od třetích stran př. Policie ČR, lékaři.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování provádějí pouze naši zaměstnanci. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním i personálním zabezpečení.

Za účelem ochrany Vašich dat je jasně definován tzv. systém řízení dokumentace a související organizačně technické zabezpečení ochrany, včetně technických, organizačních a personálních opatření. Pro bezpečnost dat jsou realizovány kontrolní postupy definované interními předpisy. Všichni zaměstnanci, kteří přicházejí ze své pracovní pozice do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolováni a vázáni mlčenlivostí.

Pokud jde o příjemce Vašich osobních údajů - vedle uvedených osob mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, ale to pouze v případě, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. Orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu našich práv (př. soud). Sdílet Vaše osobní údaje s dalšími osobami můžeme také na základě Vašeho souhlasu (přičemž způsob, podmínky a rozsah předávání Vašich osobních údajů třetí straně je vždy v daném souhlasu specifikován).

JAKÁ MÁTE PRÁVA

Máte právo na přístup k Vašim údajům. V případě, že jsou Vaše údaje nesprávné, nepřesné, máte právo požadovat opravu. S přihlédnutím k účelům, pro které údaje zpracováváme, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje. Máte právo na výmaz Vašich údajů či na omezení jejich zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů. Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. V případech, kdy ke zpracování Vašich údajů vyžadujeme Váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování Vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas Vámi platně udělen, ani na zpracování Vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (př. dodržování právních povinností)

Oblastní charita Jičín

100% majitel prádelny


Čistota od srdce